16/9 Roemenië

16/9 Roemenië

Over Roemenië.
De mening van ActieZwerfhonden opgeschreven door Nathalie Klinge
Ik zet me sinds 2004 in voor de zwerfhonden in Roemenië. Tot 1 januari 2013 ben ik werkzaam geweest voor een Roemeense organisatie die zich louter bezig hield met het castreren en steriliseren van alle honden en educatie op scholen. In 5 jaar tijd hebben we het zwerfhondenprobleem in een stad met 210.000 inwoners opgelost. Het aantal zwerfhonden bedroeg bij aanvang van het project 7.000 en na 5 jaar was dat aantal gereduceerd tot 350. Ook die 350 loslopende honden hadden wij in kaart gebracht en waren steriel.
Ik heb tot nu toe niet één keer gereageerd op de tientallen oproepen om petities te tekenen en demonstraties bij te wonen nadat de Roemeense regering heeft besloten in te stemmen met een wetsvoorstel, dat al jaren op de plank lag ter goedkeuring door de Senaat. Na een fataal bijtincident is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel waarin bepaald wordt, dat het gemeentebesturen is toegestaan honden te euthanaseren welke na 14 dagen niet geclaimd worden door de eigenaar. Diverse buitenlandse collega’s van mij die professionele organisaties bestieren in Roemenië nemen niet deel aan de massahysterie die nu is ontstaan. De dierenliefhebbers die oproepen tot demonstraties en het massaal adopteren van Roemeense honden beschikken niet over de juiste kennis van zaken en handelen uit paniek en emotie.

De procedure voor deze wetswijziging loopt uit mijn hoofd gezegd al vanaf 2006. Dierenliefhebbers hadden destijds een wetsontwerp gemaakt waarin castratie/sterilisatie werd opgenomen. De Tweede Kamer in Roemenië was akkoord en het ontwerp moest slechts nog door de Senaat (Eerste Kamer) goedgekeurd worden. Er was een speciale commissie opgericht om het wetsvoorstel nader te bestuderen. In die commissie zaten leden van de Eerste Kamer welke aandelen bezaten van afvalverwerkingsbedrijven die dode honden verwerkten. De commissie had een belang bij het in stand houden van het zwerfhondenprobleem en heeft het wetsvoorstel gewijzigd. Een voorstel, dat reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd was. Diverse keren hebben we de goedkeuring door de Eerste Kamer van dit “onjuiste amendement” tegen kunnen houden zo ook vorig jaar. Een incident als dat van vorige week was het laatste zetje om alsnog genoeg stemmen in de Eerste Kamer te krijgen.
Oproepen aan de Europese Commissie om in te grijpen zijn niet reëel:
De Europese Commissie heeft in verdragen 3 soorten bevoegdheden vastgelegd:
• Exclusieve bevoegdheden:
o douanebeleid
o mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten functioneren
o bescherming van visbestanden
o handelsbeleid
o monetair beleid (alleen voor lidstaten die de euro als munt hebben)
• Gedeelde bevoegdheden:
o interne markt, met uitzondering van niet-economische diensten van algemeen belang
o visserijbeleid
o landbouwbeleid
o milieubeleid
o vervoersbeleid
o energiebeleid
o consumentenbeschermingsbeleid
o ontwikkelingssamenwerking
o uitbreiding van de EU
o onderzoeksbeleid waarbij het vooral gaat om onderzoeksprogramma’s
o een deel van het sociaal beleid, waar het vooral gaat om de rechtspositie en de gezondheid van werknemers
o justitiële en politiële samenwerking, met name grensoverschrijdende zaken
o asiel- en migratiebeleid
o regionale ontwikkeling, dit gaat vooral om subsidieprogramma’s en de voorwaarden om daar voor in aanmerking te komen
o humanitaire hulp
o terrorismebeleid
• Ondersteunende bevoegdheden:
o douanebeleid
o mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten functioneren
o bescherming van visbestanden
o handelsbeleid
o monetair beleid (alleen voor lidstaten die de euro als munt hebben i)
• Geen bevoegdheden EU:
Bevoegdheden die niet in dit overzicht zijn opgenomen, zijn het exclusieve domein van de lidstaten. De EU heeft over die zaken niets te vertellen en zal in de regel ook geen mededelingen of adviezen op dit terrein doen. De belangrijkste terreinen waarop de EU geen bevoegdheden heeft zijn:
• onderwijsbeleid
• sociale zekerheid
• volksgezondheidsbeleid
• belastingen, met uitzonderingen van belastingen die de interne markt kunnen verstoren
• familierecht
• ruimtelijke ordening, mits op nationaal niveau voldaan wordt aan regels ter bescherming van flora en fauna
• openbare orde
• inrichting van het openbaar bestuur
De Europese Commissie KAN niet ingrijpen.
De Nederlandse politiek kan al helemaal niet ingrijpen. De PVV grijpt al jaren ieder negatief incident in Roemenië aan om te roepen dat Roemenië de EU moet verlaten. Dit is een totaal zinloze en stupide actie. Zo zit het verdrag van Lissabon simpelweg niet in elkaar. Wil je dat wijzigen dan dien je de handtekening van alle 28 politieke leiders te krijgen en dat is een utopie. De PVV heeft diverse keren op mijn aangeven in het Europees Parlement vragen gesteld over incidenten met dierenmishandeling in Roemenië, zodat in ieder geval de aandacht er kwam. Ook voor de Partij voor de Dieren heb ik diverse keren Kamervragen opgesteld over zaken in Roemenië. Tot een ingrijpen kan het echter nooit komen.
De overspannen reactie van zowel Nederlandse als buitenlandse dierenliefhebbers is mijns inziens te laat. Roemeense overheden zijn nooit gestopt met het doden van zwerfhonden. Het gaat echter te ver om alle wetswijzigingen en procedures die er sinds 2008 zijn geweest nader te benoemen. Na de goedkeuring van het huidige wetsvoorstel hebben burgemeesters een keuze. Ze mogen honden afmaken na 14 dagen opvang. Dat was voor 2008 7 dagen. Niet alle burgmeesters kiezen overigens voor euthanasie. In de steden waar op serieus niveau gesteriliseerd is en waar NGO’s een goede samenwerking met de lokale autoriteiten hebben kiezen burgemeesters niet voor euthanasie. Andere burgemeesters grijpen het amendement echter aan om de totale hondenpopulatie in hun asielen te euthanaseren. Ik stel me regelmatig de vraag wat beter is voor de honden welke in gemeentelijke asielen levenslang opgesloten zitten. Vaak zonder fatsoenlijk voedsel, onderdak en medische zorg.
Het overgaan tot massale internationale adoptie is niet juist. De meeste transporten zijn illegaal en niet onder het TRACES systeem. Slechts een enkele stichting houdt zich aan de EU Verordeningen. Helaas zijn niet alle Nederlandse stichtingen die honden uit Roemenië halen integer gebleken. Nederlandse dierenpaspoorten worden illegaal verkocht en zelfs honden buiten de EU worden omgekat naar Roemeense honden. Er zijn stichtingen die een zeer lucratief handeltje daarmee hebben en daarmee alle regels aan hun laars lappen en zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen. Af en toe wordt er een bedrag gedoneerd voor sterilisatie als dekmantel. Als bestuurslid van een integere organisatie als ActieZwerfhonden wens ik verre van deze stichtingen te blijven.
Door het gebrek aan enige ecologische kennis, draagt het massaal verwijderen van straathonden door buitenlandse organisaties bij aan het creëren van nieuwe zwerfhonden. Honden worden zelfs uit gemeentelijke asielen gekocht waardoor het in stand houden van het zwerfhondenprobleem lucratief is gebleken. In corrupte landen is deze gang van zaken zeer ongewenst.
Weinig West Europeanen begrijpen de problematiek van de corrupte systemen in landen als Roemenië en Bulgarije. Ik ben diverse keren met buitenlandse collega’s in Brussel geweest om de zwerfhondenproblematiek aan te kaarten en te zoeken naar een ingang in de Europese Commissie. Leden van diverse Directoraten Generaal helpen ons zelfs om de juiste ingang te vinden, zodat er met regelgeving iets gedaan kan worden op EU niveau.
Maar dat kost tijd.
Media-aandacht is zeer gewenst, maar het in beeld brengen van emotionele demonstrerende dierenliefhebbers die niet exact weten waar het om gaat en dit ook niet duidelijk aan de pers over kunnen brengen lijkt mij niet bijdragen aan een stap in de goede richting en zal niet resulteren in druk op de Roemeense overheid om met een nationaal plan te komen om het zwerfhondenprobleem structureel, humaan en kosteneffectief op te lossen.
Overigens is 21 september het Malieveld in gebruik voor een demonstratie van de PVV tegen Rutte II.