Stichting ActieZwerfhonden

In 2003 begonnen als een kleinschalig, 1 persoons  project, opgezet door Linda Taal, is  ActieZwerfhonden uitgegroeid  tot een organisatie die zich op brede schaal bezig houdt met  de diverse aspecten van het (zwerf)honden leed in Turkije.  Vanwege  de toegenomen werkzaamheden en verantwoordelijkheden van  ActieZwerfhonden hebben we gemeend de status van het project aan te  moeten passen aan de werkzaamheden.

Op 19 april 2005 werd de Stichting ActieZwerfhonden  opgericht met als doel

a.  het inzamelen van gelden voor organisaties die zich inzetten voor de  oplossing van het zwerfhondenprobleem in groot stedelijke gebieden in  tweede en derde wereldlanden door middel van Neuter and Release; en

b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande- in  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gezien de omvangrijkheid van de problematiek, richt de stichting zich op dit moment  uitsluitend op de situatie in Turkije.

ANBI
ActieZwerfhonden is door de belastingsinspecteur aangemerkt als een ANBI: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt belastingvoordeel belastingdienst in voor zowel de stichting als onze donateurs.

Kamer van Koophandel
Stichting ActieZwerfhonden is ingeschreven in de KvK te Rotterdam onder nummer
24376962

http://erkenningsregeling.com/

Op 1 september is ActieZwerfhonden officieel erkend door het CBF en mag zij het keurmerk dragen. Dit is de uitvoerende organisatie voor de erkennings regeling.

Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Verder kunt u als u specifieke vragen heeft altijd contact met de Stichting opnemen.

ActieZwerfhonden acht het, gezien het feit dat zij haar eigen specifieke doelgroep en unieke beleidsplan heeft, niet van belang betrokken te zijn bij de bestaande overkoepelende organen of platforms. Zij staat open voor samenwerking met andere stichtingen.

Rekening
Rekening 4011891 t.n.v. Stichting ActieZwerfhonden te Zonnemaire
IBAN NL62INGB0004011891
BIC / SWIFT-Code: INGBNL2A
ING Bank-Amsterdam

Stichting ActieZwerfhonden is aangemerkt door belastingdienst te Den Bosch als een het algemeen nut beogende instelling als bedoeld onder artikel 24, lid 4
van de Successiewet 1956.

Dit houdt in dat giften aan de Stichting onder voorwaarden ingevolge artikel 6:32 tot en met 6:39 Wet Inkomstenbelasting 2001, aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of ingevolge artikel 16Wet op de vennootschapsbelasting 1969,
voor de vennootschaps-belasting.

Fiscaal nummer 8145.79.802

Beloningsbeleid Stichting ActieZwerfhonden.

In overleg met het Bestuur van de Stichting Actiezwerfhonden kan een vrijwilliger van de Stichting in aanmerking komen voor een vergoeding van het maximaal hierna genoemde bedrag per uur (geldend voor uw leeftijd). U krijgt dan van de Stichting de hierna genoemde vrijwilligersverklaring. U moet zelf de voor de Stichting gemaakte uren bijhouden en op verzoek aan de Belastingdienst overleggen.

Vrijwilligers die geen vergoeding krijgen van de Stichting kunnen de hierna genoemde kosten als gift van de belastingen aftrekken.

De stichting voldoet volledig aan de door de Belastingdienst gestelde eisen.

Tot nu toe hebben de de vrijwilligers van de Stichting die een vergoeding hebben gekregen  deze vergoeding op eigen initiatief aan de Stichting geschonken.

De hierna volgende tekst is overgenomen van Belastingdienst.nl.

U werkt als vrijwilliger voor een ANBI

Doet u vrijwilligerswerk voor een (culturele) ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift. Daarbij is van belang of u een vergoeding kunt krijgen voor het werk dat u verricht.

Een vergoeding is alleen een vrijwilligersvergoeding als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 23 jaar of ouder.
 • U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
 • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger dan 23 jaar.
 • U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
 • Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
 • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
 • Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

  Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

  Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. 

  Vergoeding voor inzet en voor kosten

  Krijgt u behalve een vergoeding voor uw inzet ook een gespecificeerde kostenvergoeding? De hiervoor genoemde maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet en uw kosten.

  Als u meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar ontvangt, hebt u geen vrijwilligersvergoeding.

  Voorbeeld

  U bent vrijwilliger bij een vereniging. U bent ouder dan 23 jaar. U ontvangt een vergoeding van € 4 per uur. Daarnaast declareert u reiskosten. U ontvangt hiervoor iedere maand € 47,50. Per maand ontvangt u € 187,50. Dat is meer dan het maximum per maand. U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.

  Vergoeding voor gemaakte kosten

  Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

  U kunt een vrijwilligersvergoeding krijgen

  Kunt u van een (culturele) ANBI een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet u hiervan af? Dan mag u het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gewone gift. U moet dan wel kunnen aantonen dat u en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wij hebben de instelling aangewezen als ANBI of culturele ANBI.
 • De instelling heeft een verklaring afgegeven dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger.
 • De (culturele) ANBI heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de (culturele) ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
 • De (culturele) ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • U moet zelf kunnen bepalen dat u de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de (culturele) ANBI schenkt.
 • De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat u vergoed zou krijgen. Alleen voor autokosten geldt een vast bedrag (€0,19 per kilometer).

  U krijgt geen vergoeding voor gemaakte kosten

  Krijgt u de gemaakte kosten niet vergoed door de (culturele) ANBI? Maar maakt u kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Dan mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

  Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:

 • reiskosten
 • portokosten
 • kosten voor enveloppen, papier of inkt
 • auto- en taxikosten
 • Auto- en taxikosten

  Voor autokosten telt u een vast bedrag van € 0,19 per kilometer mee. Voor taxikosten telt u de werkelijke kosten mee.

  banner

  Bestuur

  Mevr. Greet Torfs   – voorzitter
  Mevr. Linda Taal       – penningmeester/secretaris
  Mevr. Nathalie Klinge

  Contactgegevens

  Correspondentie adres

  Rietdijk 1
  4316AR Zonnemaire
  e-mail